Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 19 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 11.12.2013r. 

Or-II.0002.43.2013 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 19.12.2013r. (czwartek), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XLIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat rozbudowy grodu i otrzymanych wyróżnień.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna,
  b) zmiany uchwały,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025,
  d) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ,
  f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025,
  g) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
  h) zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna,
  j) zmiany uchwały.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.