Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2013 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 19.11.2013r.

Or-II.0002.42.2013

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 28.11.2013r. ( czwartek ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XLII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały,
  b) zmiany uchwały,
  c) zmiany uchwały,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  e) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  f) opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzące wychowanie przedszkolne,
  g) uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok „,
  h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r
 7. Działalność klubów sportowych na terenie g.Byczyna
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

 

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.