Przejdź do treści strony WCAG

Referaty i stanowiska

ORGANIZACJA URZĘDU


1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OR),
- Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy (FN),
- Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (BK)
- Urząd Stanu Cywilnego (USC)
oraz samodzielne stanowisko Radcy Prawnego.

2. Na czele referatów stoją kierownicy.

PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁAŃ REFERATÓW
I SAMODZIELNYCH STANOWISK


1. Do wspólnych zadań referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi
i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji
o realizacji zadań,
5) przechowywanie akt,
6) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu dokument,
7) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,
8) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany referat podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
9) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
10) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

Referat Organizacyjny


Do podstawowych zadań referatu należy:
1) prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi
oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
- prowadzenie ewidencji korespondencji,
- prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
- nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
- przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza
lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
2) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
3) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały
biurowe i kancelaryjne,
4) prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
5) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami
materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych
materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
6) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i jej komisje,
7) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
8) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
9) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,
10) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
11) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
12) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
13) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
15) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
16) przygotowywanie projektów planów,
17) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
18) ewidencja czasu pracy pracowników,
19) kompletowanie wniosków emerytalno rentowych.
20) ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
21) sporządzanie spisów wyborów,
22) prowadzenie kancelarii tajnej,
23) wykonywanie czynności związanych z poborem do wojska, udział w poborze,
24) realizowanie zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
25) realizacja zadań Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum,
26) zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkół
27) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
28) współdziałanie z organami wojskowymi,
29) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
30) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
31) świadczeń na rzecz obrony,
32) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
33) ochrona systemów i sieci informatycznych,
34) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
35) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
36) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
37) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
38) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych OSP.

Referat Finansowo – Księgowy i Podatkowy


Do zadań referatu w szczególności należy:
1) przygotowywanie projektu budżetu Gminy,
2) realizacja budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy,
3) kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostek pomocniczych (sołectw) i innych jednostek organizacyjnych Gminny,
4) prowadzenie ewidencji księgowej, syntetycznej i analitycznej, zapewniającej rejestrację operacji gospodarczych Urzędu,
5) prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych Gminy,
6) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych (w tym umarzanie, odraczanie terminu płatności podatków i opłat lokalnych),
7) prowadzenie kontroli w zakresie wpływów podatków i opłat lokalnych,
8) prowadzenie spraw związanych z księgowością podatków i opłat lokalnych,
9) prowadzenie spraw związanych z egzekucją zaległości podatkowych,
10) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy,
11) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
12) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
13) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
14) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
15) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
16) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów podatkowych,
18) obsługa kasowa Urzędu,
19) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
20) rozliczanie inwentaryzacji,
21) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
22) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, środków trwałych i inwestycji,
23) opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa


Do zadań referatu w szczególności należy:
1) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem publicznymi drogami gminnymi i ulicami, w tym projektowanie przebiegu dróg, budowa, modernizacja i ochrona dróg i obiektów mostowych,
4) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, publicznych i obiektów mostowych,
5) określanie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów na cele niekomunikacyjne,
6) koordynacja i współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
7) koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy,
8) organizowanie przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy, na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych na rzecz urzędu miejskiego,
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
10) nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych (teren wiejski),
11) ustalanie nazw ulic i placów publicznych,
12) działanie w porozumieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania, remontów obiektów zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
13) rozliczenie refundacji za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg, ulic i placów publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą,
14) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
15) przygotowanie, nadzór i rozliczenie inwestycji gminnych (bez urządzeń komunalnych),
16) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy dla urzędu,
17) prowadzenie spraw związanych z cmentarnictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej,
18) prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi tj. skierowania do zawarcia umów najmu, do zamiany mieszkań, naliczanie czynszu za lokale użytkowe wynajmowane przez tutejszy urząd,
19) współpraca Koordynatora z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w ramach Opolskiego Programu Przygotowywania Samorządów Terytorialnych do Funduszy Strukturalnych,
20) przygotowywanie i koordynacja projektów do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych,
21) współpraca z Departamentem Integracji Europejskiej UMWO Koordynatora w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
22) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem gminnym,
23) prowadzenie spraw związanych z geodezyjnym podziałem nieruchomości,
24) prowadzenie spraw związanych z gruntami należącymi do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
25) kontrola wykorzystania gruntów rolnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,
26) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej,
27) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodna w Gminie,
28) ewidencja działalności gospodarczej,
29) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nadzór w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży,
30) prowadzenie spraw związanych z profilaktyką antyalkoholową,
31) współpraca z sołectwami, nadzór nad funkcjonowaniem rad sołeckich.
32) opracowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych w Gminie Byczyna,
33) promocja Gminy, w tym prowadzenie strony internetowej Gminy,
34) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości - za wyjątkiem spraw należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowe,
35) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
36) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
37) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
38) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
39) komunalizacja gruntów,
40) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
41) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
42) wyposażanie gruntów w urządzenie komunalne - wspólnie z Wydziałem Inwestycyjnym,
43) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
44) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem,
45) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
46) ochrony i kształtowania środowiska w tym:
a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
c) ochrony środowiska przed odpadami,
d) utrzymanie porządku i czystości,
47) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych, zdegradowanych
i użyźniania innych gruntów,
48) gospodarki wodnej,
49) prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami.

Urząd Stanu Cywilnego


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych,
a w szczególności dotyczących:
1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.


Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu.