Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8

Dotyczy Zarządzenia Burmistrza Nr 22 / 2012 z dnia 04 kwietnia 2012

Burmistrz Byczyny

o g ł a s z a   V    p r z e t a r g

ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości ;

 

Lp.

Nr działki i opis

Pow. m2

Księga wieczysta

Cena w zł netto

VAT %

Wadium / zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wg ewidencji gruntów Byczyna ul. Nasalska
Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki; wielokąt o regularnych bokach. Położona przy drodze nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona Dz. nr 933/1 ark. mapy 12

 

 

787

 

 

KW OP1U /00042266/8

 

24.672,00 zł

 

 

wycena z dnia : 04.01.2013

 

 

23

 

 

2.672,20 zł

 Zgodnie z decyzją nr 36/13 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.36.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

2

Wg ewidencji gruntów Byczyna
ul. Nasalska
Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Kształt działki; wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona Dz. nr 933/2 ark. mapy 12

 

 

709

 

 

KW OP1U /00042266/8

 

 

22.227,00 zł

 

wycena z dnia : 04.01.2013

 

 

23

 

 

2.222,70 zł

 Zgodnie z decyzją nr 37/2013 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.37.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

3

Wg ewidencji gruntów Byczyna ul. Nasalska Nieruchomość gruntowa niezabudowana.Kształt działki; wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze nieutwardzonej.Działka nieuzbrojona Dz. nr 933/3 ark. mapy 12

 

715

 

KW OP1U /00042266/8

 

 

23.845,00 zł

 

 

wycena z dnia :

4.01.2013

 

23

 

2.384,50 zł

 Zgodnie z decyzją nr 38/2013 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.38.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

4

Wg ewidencji
gruntów Byczyna ul. Nasalska Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona Dz. nr 933/8 ark. mapy 12

 

768

 

KW OP1U /00042266/8

 

24.077,00 zł

 

  

 

wycena z dnia

4.01.2013

 

23

 

2.407,70

 Zgodnie z decyzją nr 40/2013 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.40.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

 

 1. Forma zbycia - na własność.

 2.  Obciążenia nieruchomości – brak.

 3.  Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie w sali. nr 9 , wg następującego harmonogramu ;

Godzina przetargu

Nr działki

Koszty związane ze zbyciem / zł brutto

1100

933/1

706,83

1110

933/2

670,23

1120

933/3

670,23

1140

993/8

670,23

 1.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne , które wpłacą wadium ( w pieniądzu ) w wysokości 10% ceny nieruchomości nie później niż do dnia 24 lutego 2014 roku . Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział w Byczynie nr 568890 1040 0000 1818 2005 0004 ( liczy się data wpływu na konto ) Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy
 2. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

 3. Cena nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu . Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S Namysłów O/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno – szacunkowe (wymienione w tabeli powyżej) przed zawarciem umowy notarialnej, oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.

 7. Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 8. Przetarg ustny nieograniczony na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się na podstawie zarządzenia nr 22/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 04. kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – wywieszonego na tablicy ogłoszeń od dnia 04 kwietnia do 23 maja 2012 roku. 

 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna,
  ul. Rynek 1, pokój. nr 23 tel. 77 413 – 41 – 50 wew. 2
  9

 10. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Byczyny
/-/ Ryszard Grüner

Byczyna dnia 27.01.2014


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2014-01-27