Przejdź do treści strony WCAG

Ochrona dóbr kultury i tradycji; Ochrona i promocja zdrowia; Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Burmistrz Byczyny
 ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizacje w 2007 roku zadania publicznego w zakresie:
 
1. „Ochrona dóbr kultury i tradycji”
2. „Ochrona i promocja zdrowia”
3. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”
 
I. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być zrealizowane do 31 grudnia 2007 roku na terenie Gminy Byczyna
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przejąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadań publicznych
II. Formy realizacji zadania
 1. Ochrona dóbr kultury i tradycji:
  - wspieranie imprez artystyczno - kulturalnych o charakterze ponad lokalnym, mającym na celu podtrzymanie tradycji historycznych,
  - rewaloryzacja zabytków ruchomych i nieruchomych,
  - promocja dóbr kultury i tradycji,
  - popularyzacja kultury i sztuki.
 2. Ochrona i promocja zdrowia:
  - działalność hospicyjna,
  - propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
  - pomoc w realizacji programów profilaktycznych w gminie Byczyna,
  - wspieranie inicjatyw dotyczących organizowania pomocy dzieciom i rodzinom,
  - wsparcie edukacyjne, materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomani
III. Termin składania ofert i tryb wyboru oferty
 1. Termin składania ofert na w/w zadanie upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia na stronie www.bip.byczyna.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w prasie tj. 20 kwietnia 2007 roku
 2.  W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji zadania. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
  i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
 4. Oferty należy składać na druku ofertowym pod rygorem nieważności z adnotacją „Konkurs na dotację 2007 – Profilaktyka”, „Konkurs na dotację 2007 – dobra kultury”, „Konkurs na dotację 2007 – Zdrowie”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Byczynie, pok. nr 19, Rynek 1, 46-220 Byczyna.
 5. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 6. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Byczynie www.bip.byczyna.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. nr 19 lub w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju – pok. nr 27.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku
 1.  Na realizację zadania w 2007 roku planuje się przeznaczyć kwoty dofinansowania w zakresie:
  - Ochrona dóbr kultury i tradycji – 20.000 zł.
  - Ochrona i promocja zdrowia – 3.500 zł.
  - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 15.000 zł.
 2. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
IV. Zasady przyznawania dotacji
 1. Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 3. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
  - gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
  - gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Byczyny dokona wyboru oferty, która gwarantuje najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Byczyny, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
 5. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.
 6. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  - celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,
  - koszt realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
  - posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
  - posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego do realizacji zadania.
VI. Wysokość środków finansowych przyznanych w 2006 r. na realizację zadań tego samego typu
W 2006 roku na realizację zadań publicznych tego samego typu przekazano 18.500 zł.
 
VII. Postanowienia końcowe
 1. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
  - wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  - dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
 2. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza