Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m.Byczyna

B U R M I S T R Z  B Y C Z Y N Y

OGŁASZA


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej 
 własność gminy Byczyna 

 
  1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m.Byczyna
       ul. Polanowicka – działka utwardzona, działka nr 728/21, k.m.9, o powierzchni
       0,3263 ha
  2.  Księga Wieczysta Nr 57301 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: stanowi teren adaptowanej zabudowy składów, skupów i magazynów.

  4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ 
      WYNOSI 
 
 Cena utwardzenia na własność wynosi                                     -   6.480,00 zł
 Cena gruntu na własność wynosi                                              - 32.760,00 zł.
 RAZEM                                                                                          39.240,00 zł.

  5.  Obciążenia nieruchomości – BRAK
  6.  Przetarg odbędzie się 23.03.2007 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim
       w Byczynie w pokoju nr 18
  7.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie
       lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
       3.924,00 zł nie później niż do dnia 19.03.2007r.
  8.  Wpłacone wadium zostanie ;
   -   zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca 
       wadium wygra przetarg,
   -   zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
   -   wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego    
       przetarg od zawarcia umowy.
  9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność
       płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
       83-8890-1040-0000-1818-2005 - 0003
       lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż
       7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie
       później  niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
       usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu
       o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
       umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
       szacunkowe w kwocie – 3.581,00 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego
       i wpisu do księgi wieczystej.
13.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
       46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
       Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej
       przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla
       ogłoszenia o przetargu.
       Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
       Byczyna 15.02.2007r.


informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 15-02-2007