Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna w m. Proślice

B U R M I S T R Z  B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność gminy Byczyna 
 
  1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa w m.Proślice
     działka nr 167/2, k.m.3, o powierzchni 0,3200 ha
  2.Księga Wieczysta Nr 1368 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
 
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: stanowi teren upraw rolnych.
 
  4.CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:

                        1794,00 zł.

  5.Obciążenia nieruchomości – BRAK
  6.Przetarg odbędzie się 12.04.2007 r. o godz.12.30 w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie w pokoju nr 18
  7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
      w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
     179,40 zł nie później niż do dnia 06.04.2007r.
      Wadium
można wpłacić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu
      B.S. Namysłów o/Byczyna  83-8890-1040-0000-1818-2005 – 0003
      ( liczy się data wpływu na konto ) 
  8.Wpłacone wadium zostanie ;
   - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca 
     wadium wygra przetarg,
   - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
   - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego    
     przetarg od zawarcia umowy.
  9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność
     płatna przelewem na w/w konto lub w kasie Urzędu Miejskiego,
     najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7
     dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później
     niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
     usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
     o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
     umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
     szacunkowe w kwocie – 1.397,38 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego
     i wpisu do księgi wieczystej.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
     46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
     Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej
     przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla
     ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna 09.03.2007r.
 
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 09.03.2007