Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącej własność gminy Byczyna, ul.Rynek 22/2BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokal mieszkalny, stanowiącej  własność gminy Byczyna 
 
  1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny położony na parterze budynku. 
 Lokal położony jest w m.Byczyna przy ul. Rynek 22/2. Lokal składa się z jednego
      pokoju o powierzchni 14,10 m2 . Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,10m2
 i wc o pow. 1,70 m2
 Wg ewidencji gruntów: działka nr 440/3 k.m.7. Powierzchnia 276 m2, udział  
 10/100   gruntu 
działki i częściach wspólnych budynku.
  2. Księga Wieczysta Nr 62500 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
 
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg.
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna
to: stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
 
  4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
     W
YNOSI 
 
 Cena lokalu mieszkalnego wynosi                                             -   3.322,00 zł
 Cena gruntu na własność wynosi                                               -      767,00 zł.
       (7.673,00 x 10/100 = 767,00)
__________________________________________________________________
RAZEM                                                                                                 4.089,00 zł.
 
  5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
  6. Przetarg odbędzie się 02.04.2007 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie w pokoju nr 18
  7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie
       lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
       40,89 zł nie później niż do dnia 27.03.2007r.
       Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto bankowe Urzędu B.S. 
       Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005 – 0003 (liczy się data
       wpływu na konto).
  8. Wpłacone wadium zostanie ;
   -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca 
      wadium wygra przetarg,
   -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
   -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego    
       przetarg od zawarcia umowy.
  9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność
      płatna przelewem na w/w konto Urzędu lub w kasie Urzędu Miejskiego
      najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7
      dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później 
      niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
      usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu
      o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
      umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
      szacunkowe w kwocie – 219,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego
      i wpisu do księgi wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
      46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
      Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej
      przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla
      ogłoszenia o przetargu.
      Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
      Byczyna 01.03.2007r.
 
 


informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 01.03.2007