Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Ciecierzyn

BURMISTRZ BYCZYNY
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 196 o pow. 0,0700 ha
cena wywoławcza 35.895,00 zł. wadium 3.589,50 zł
 
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w m. Ciecierzyn . W skład nieruchomości wchodzi grunt oraz budynek mieszkalny z garażem. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej. 
·         Wg ewidencji gruntów: działka nr 196 k.m.2.
·         Powierzchnia: 700 m2 .
·         Powierzchnia użytkowa mieszkalna 101,59 m2
·         Powierzchnia użytkowa garażu 24,80 m2.
2. Księga Wieczysta Nr 18151 prowadzona przez Sąd Rejonowy
    w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
   31.12.2003 r. wg. 
studium uwarunkowań i kierunków
   zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna to: teren
   przeznaczony jest na cele mieszkaniowe i usługi.
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA 
     WŁASNOŚĆ WYNOSI 
    
     Wartość prawa własności gruntu wynosi:                  4.830,00 zł.
     Wartość budynku mieszkalnego wynosi:                 31.065,00 zł.
 
     Razem :                                                               35.895,00 zł.
 
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK       
                                                                                           
6.  Przetarg odbędzie się 04.06.2007 r. o godz.10.00 w Urzędzie
     Miejskim 
w Byczynie w pokoju nr 18
7W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które
     wpłacą wadium 
w wysokości 10 % ceny nieruchomości
     tj. 3.589,50 zł nie później niż do dnia 29.05.2007r. Wadium
     należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu 
B.S.Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005-0004
     
(liczy się data wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie :
 -   zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
      wpłacająca wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
      wygrywającego przetarg 
od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej
      w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna   83-8890- 1040-0000-1818
      -2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej
      w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie
      nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
      o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty 
      przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
      bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym
      w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator
      przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
      nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 339,60zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie , 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, 
      tel.077-413-41-50, wew.29

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny 
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 04.05.2007r.
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 04.05.2007