Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony w m. Byczyna ul. Polanowicka-Kwiasowskiego -3,3959 ha

   B U R M I S T R Z   B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 745/8 o pow. 3,3959 ha
cena wywoławcza 437.392,00 zł. wadium 43.739,20 zł
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona
w m. Byczyna ul. Polanowicka-Kwiasowskiego.
Nieruchomość położona jest przy ulicy o nawierzchni utwardzonej wyposażonej w sieć wodno-kanalizacyjną i energetyczną. Teren działki nie jest zabudowany. Działka znajduję się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 (Kołobrzeg-Bytom), stacji kolejowej . W pobliżu działki w przyszłości ma przebiegać trasa ekspresowa S11. 
·         Wg ewidencji gruntów: działka nr 745/8 k.m.9.
·         Powierzchnia: 3,3959 ha
2.  Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy 
     w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
   31.12.2003 r. wg. 
studium uwarunkowań i kierunków
   zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna  
     to: teren przeznaczony jest na cele mieszkaniowe i usługi.
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA
     WŁASNOŚĆ WYNOSI 
 
     437.392,00 zł.
 
 cena nie zawiera podatku vat w wysokości 22%
 
5. Obciążenia nieruchomości BRAK
                                                                                      
6. Przetarg odbędzie się 16.07.2007 r. o godz.12.00 
    w Urzędzie Miejskim 
w Byczynie w pokoju nr 18
7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które
    wpłacą wadium 
w wysokości 10 % ceny nieruchomości
    tj. 43.739,20 zł nie później niż do dnia 10.07.2007r.
    Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek
    bankowy Urzędu 
B.S. Namysłów o/Byczyna
    56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
    (liczy się data wpływu na konto).
8. Wpłacone wadium zostanie ;
 -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
    wpłacająca wadium 
wygra przetarg,
 -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika 
    wygrywającego przetarg 
od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej
     w przetargu ( + podatek vat),
należność płatna przelewem na
     rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 
     83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  lub w kasie Urzędu
      Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony 
     w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
     zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później 
     niż 21 dni od daty przeprowadzonego 
     przetar
gu.
  
11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
     stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie 
     podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, 
     organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
     a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; 
     geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 1.107,20zł. oraz koszty 
     sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi 
     wieczystej
.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
     w Byczynie , 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, 
     tel.077-413-41-50, wew.29,                 
      www.bip.byczyna.pl 
 
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny 
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.
 
 Byczyna 10.05.2007r.
 
 
 Zdjęcie1
 
 Położenie nieruchomości
 
 Sta50021.jpeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 10.05.2007 r.