Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość w Byczynie przy ul. Moniuszki-Słowackiego

                                                            
B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
 
O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 721/8 o pow.0,1297 ha cena wywoławcza 32.171,00 zł. Wadium 3.217,10 zł
 
 
 
1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona
 w m. Byczyna ul. Moniuszki-Słowackiego
. Nieruchomość posiada
 możliwość podłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej,
 gazowej i energetycznej. Teren działki niezabudowany.
  • Wg ewidencji gruntów: działka nr 721/8 k.m.8
  • Powierzchnia: 0,1297 ha
2.  Księga Wieczysta Nr 65577 prowadzona przez Sąd Rejonowy
     w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
   31.12.2003 r. wg.
studium uwarunkowań i kierunków
   zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna  
     to: teren zabudowany mieszkaniowo- usługowej.
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA
     WŁASNOŚĆ WYNOSI 
 
 
32.171,00 zł.
 
 + należny podatek VAT
 
5.  Obciążenia nieruchomości –  brak                                    
6.  Przetarg odbędzie się 10.07.2007 r. o godz.10.00 w Urzędzie
     Miejskim 
w Byczynie w pokoju nr 18
7W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które
     wpłacą wadium 
w wysokości 10 % ceny nieruchomości
     tj. 3.217,10 zł nie później niż do dnia 05.07.2007r.
    
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
     Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
     56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
    
(liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
      wpłacająca wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
      przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
      wygrywającego przetarg 
od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej
      w przetargu ( + podatek vat), należność płatna przelewem na
      rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu
      Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony 
      w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
      zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później
      niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.       
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi
      się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym
      w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator
      przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
      wadium nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 1.012,70zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie , 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22,
      tel.077-413-41-50, wew.29www.bip.byczyna.pl.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny 
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 08.06.2007r.
 
 
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 08.06.2007