Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie przy ul. Błonie 2

      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
 
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 
 
 
 
Działka nr 191/2 o pow.0,0031 ha cena wywoławcza 7.828,00 zł. wadium 782,80 zł
 
 
 
1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana 
 położona w m. Byczyna ul. Błonie 2.
Budynek w zabudowie
 półzwartej, dwukondygnacyjnej, nie podpiwniczony. Teren działki
  zabudowany. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 53,25 m2
 
     UWAGA : wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa / aktualna rata roczna 14,42 zł. – płatna do 31.03. każdego roku /
 
  • Wg ewidencji gruntów: działka nr 191/2 k.m.4.
  • Powierzchnia: 0,0031 ha
2.   Księga Wieczysta Nr 65088 prowadzona przez Sąd Rejonowy
      w Kluczborku.
3.   Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna  
   to: teren zabudowany mieszkaniowo- usługowej.

4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI
 
     wartość prawa wieczystego użytkowania               416,00 zł.
     wartość budynku:                                                    7.412,00 zł.
     razem :
 
7.828,00 zł.
 
 
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK  
                                            

6.   Przetarg odbędzie się 12.07.2007 r. o godz.11.00 w Urzędzie
      Miejskim 
w Byczynie w pokoju nr 18

7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które
      wpłacą wadium 
w wysokości 10 % ceny nieruchomości
      tj. 782,80 zł nie później niż do dnia 09.07.2007r. Wadium należy
      wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
      B.S. Namysłów o/Byczyna
      56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
     
(liczy się data wpływu na konto).

8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
      wpłacająca wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
      przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
      wygrywającego przetarg 
od zawarcia umowy.

9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej
      w przetargu ( + podatek vat), należność płatna przelewem
      na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie
      Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy
      notarialnej.

10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony 
      w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
      zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później
      niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi
      się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym
      w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator
      przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
      wadium nie podlega zwrotowi. 

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 564,14zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.

13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie,
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22,
     tel.077-413-41-50, wew.29,                  
     www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny i
nformując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 08.06.2007r.
 
 
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 08.06.2007