Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną

      B U R M I S T R Z   B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 723/18, 1014/34 o pow.0,1036 ha
cena wywoławcza 24.957,00 zł.
 wadium 2.495.70 zł
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Kształt nieruchomości składa się z dwóch działek w postaci regularnego wielokąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
  • Wg ewidencji gruntów: działka nr 723/18,1014/34 k.m.8.
  • Powierzchnia: 0,1036 ha

2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
31.12.2003 r. wg. 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 
4. Cena ogłoszonej do zbycia nieruchomości wynosi : 
 
24.957,00 zł.
 
 + należny podatek vat
 
5.   Obciążenia nieruchomości –  BRAK                
 
6.   Przetarg odbędzie się 17.07.2007 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie w pokoju nr 18
7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą
      wadium 
w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.495,70 zł nie
      później niż do dnia 12.07.2007r.
     
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
      
(liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
      wpłacająca wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
      wygrywającego przetarg 
     od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
      ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu Miejskiego,
      najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie
      krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
      o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty
      przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
      bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym
      w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator
      
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
      nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 1.149,42zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
13.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie,
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50,
      wew.29,            www.bip.byczyna.pl


Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny 
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 11.06.2007r.
 
 
 
 
 
 
 
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 11.06.2007