Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Biskupice

                                                                                                                 
      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 59/2 o pow.0,1800 ha cena wywoławcza 14544 zł. wadium 1.454,40 zł
 
 
 
1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Biskupice. Nieruchomość położona w centrum wsi przy głównej ulicy o nawierzchni utwardzonej i wyposażonej w sieć wodociągową i energetyczną. Kształt działki regularny. Powierzchnia działki płaska, niezabudowana. Wg ewidencji gruntów:
·          działka nr 59/2 k.m.2.
·          powierzchnia: 0,1800 ha
2.   Księga Wieczysta Nr 49845 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.   Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
   wg. 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   gminy Byczyna to: teren zabudowany mieszkaniowo- usługowej.
4.   CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI 
 
14.544,00 
        + należny podatek vat
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK
6.   Przetarg odbędzie się 23.08.2007 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim
      
w Byczynie w pokoju nr 18
7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
       w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.454,40 zł nie później niż do dnia
       20.08.2007r
.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
       Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
       56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
(liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
      wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
       przetarg 
od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu 
      ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu
      B.S. Namysłów o/Byczyna
      83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu Miejskiego,
      najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym
       niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale
       nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
       usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
       o rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia
       umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
       geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 218,71 zł. oraz koszty sporządzenia aktu
       notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
       
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29
       www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.
 
 Byczyna 20.07.2007r.
 
 
 
 
informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 20.07.2007