Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną dz.nr 723/22

      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka Nr 723/22 o pow.0,0832 ha cena wywoławcza 20.043,00zł. wadium 2.004,30 zł
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. 400-lecia Bitwy pod Byczyną. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetycznej. Kształt nieruchomości
w postaci regularnego wielokąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 
     Wg ewidencji gruntów:
  • działka nr 723/22, k.m. 8.
  • powierzchnia: 0,0832 ha

2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren zabudowany mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.


4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
    WYNOSI 
 
20.043,00 zł.
 
 + należny podatek VAT w wysokości 22%
 
5.  Obciążenia nieruchomości – BRAK                                                   

6.  Przetarg odbędzie się 10.12.2007 r. o godz.1000 w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie w pokoju nr 18
7W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
     w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.004,30 zł nie później niż do
     dnia 05.12.2007r.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek
     bankowy Urzędu 
     B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005– 0004
     (liczy się data wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
 -   zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
     wadium 
wygra przetarg,
 -   zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
      przetarg 
od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
      ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu
      B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  
      lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy
      notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie
      krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym
      przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
      usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
      o rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może odstąpić od
      zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
      szacunkowe 
w kwocie – 981,94 zł. oraz koszty sporządzenia aktu
      notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej. Nabywca ponosi również koszty
      wskazania punktów granicznych
.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
      4
6-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50,
      wew.29, www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 06.11.2007r.

informację wytworzył(a): Wiesław Jurowicz
za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz
data wytworzenia: 06.11.2007 r.