Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Byczyna ul. Poznańska

                                                                                                                 
      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 713/4 o pow.0,0704 ha cena wywoławcza 13580 zł.
wadium 1.358,00 zł
 
 
 
1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna
ul. Polanowicka.
Nieruchomość położona na terenie przylegającym do
ul. Polanowickiej o nawierzchni utwardzonej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki nieregularny. Ulica Polanowicka uzbrojona jest
 w sieć wodno-kanalizacyjną i energetyczną. Teren działki nie jest zabudowany. Na
 terenie działki znajduje się słup energetyczny , fragment po budynku
 gospodarczym, szambo, studzienka kanalizacyjna i dwie szopy drewniane.
 Działka od strony południowej i zachodniej jest ogrodzona. Kształt działki
 ogranicza zabudowę budynkiem mieszkalnym. Wg ewidencji gruntów:
·          działka nr 713/4 k.m.8.
·          powierzchnia: 0,0704 ha
2.   Księga Wieczysta Nr 63289 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.   Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
   wg. 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   m. Byczyna 
to: teren zabudowany mieszkaniowo- usługowej.
4.   CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI  WYNOSI 
 
13.580,00 zł.
 
    + należny podatek vat 
 
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK 
6.    Przetarg odbędzie się 23.08.2007 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim
      
w Byczynie w pokoju nr 18
7.    W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
       w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.358,00 zł nie później niż do dnia
       20.08.2007r.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
       Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
       56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
(liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
      wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
      przetarg 
od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
      ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu
       B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  lub
       w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym
       niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu,
       ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
       usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
       o rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może odstąpić od
       zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; 
        geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 218,71 zł. oraz koszty sporządzenia
        aktu notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
        
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29,
        www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 20.07.2007r.
 
 
 
 
informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska 
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 20.07.2007 r.