Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-Byczyna ul. Górna dz.nr 375/5

                                                                                                                 
      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 375/5 o pow.0,0649 ha cena wywoławcza 15634 zł. wadium 1.563,40 zł
 
 
 
1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna
ul. Górna.
Nieruchomość położona na terenie przylegającym do ul.Częstochowskiej 
o nawierzchni utwardzonej. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną i niewyposażoną  w uzbrojenie podziemne. Doprowadzenie do działki sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej tylko poprzez działki 373 i 375/3. Kształt działki regularny. Wg ewidencji gruntów:
·          działka nr 375/5 k.m.6.
·          powierzchnia: 0,0649 ha
2.   Księga Wieczysta Nr 58342 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.   Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
       Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
    wg. 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
    m. Byczyna 
to: teren zabudowany mieszkaniowo- usługowej.
4.   CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI  WYNOSI 
 
15.634,00 zł.
 
        + należny podatek vat  

5.   Obciążenia nieruchomości –  BRAK                                                                            
6.   Przetarg odbędzie się 22.08.2007 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim
      
w Byczynie w pokoju nr 18
7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
      w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.563,40 zł nie później niż do dnia 
     17.08.2007r.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
(liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
      wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
      przetarg 
od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
      ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu Miejskiego,
       najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym
       niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu,
       ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
       usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
       o rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może odstąpić od 
       zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
       geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 182,11 zł. oraz koszty sporządzenia
       aktu notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
       46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29,
       www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Byczyna 20.07.2007r

informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 20.07.2007