Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna. ul.Błonie

BURMISTRZ   BYCZYNY
O G Ł A S Z A
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność gminy Byczyna 
 
 
1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona
 w m. Byczyna 
ul. Błonie 2.
 
Budynek w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 53,25 m2
     Grunt w wieczystym użytkowaniu na rzecz Skarbu Państwa (aktualna rata roczna 14,42 zł- płatne do 31 marca każdego roku)
     Wg ewidencji gruntów:
·         działka nr 191/2 k.m.4
·         powierzchnia 0,0031 ha
2.  Księga Wieczysta Nr 65088 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowo usługowej
 
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI 
 
 Wartość budynku                                                            -   7.412,00 zł
 Wartość prawa wieczystego użytkowania                 -      416,00 zł.
    
__________________________________________________________________
RAZEM                                                                             7.828,00 zł.
 
5.  Obciążenia nieruchomości – BRAK
6.  Przetarg odbędzie się 10.12.2007 r. o godz.1130  w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie 
w pokoju nr 18.
7.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie
     lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny
     nieruchomości tj.
782,80 zł nie później niż do dnia 05.12.2007r.
     Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto bankowe Urzędu
     B.S. Namysłów 
o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005 – 0003
    
(liczy się data wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
   - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca 
     wadium wygra przetarg,
   - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
   - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
     przetarg od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu,
     należność płatna przelewem na w/w konto Urzędu lub w kasie Urzędu
      Miejskiego
, najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym
     niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale
     nie później niż 21 
dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
     usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu
     o rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może  odstąpić od
     zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
     szacunkowe 
w kwocie – 564,14 zł. oraz koszty sporządzenia aktu
     notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
     46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
     Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej
     przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie
     właściwej dla 
ogłoszenia o przetargu.
     Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
 
 
 
 
     Byczyna 06.11.2007r.Podmiot udostępniający: Wiesław Jurowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz
Data wytworzenia: 2007-11-06