Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna

 
      BURMISTRZ BYCZYNY
     O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
 własność gminy Byczyna 
 
1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m. Byczyna ul. Polna. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej. Kształt działki regularny.
Wg ewidencji gruntów:
  • działka nr 226, k.m. 4
  • powierzchnia: 0,0823 ha,

2.  Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

   Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
 31.12.2003 r. 
wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 przestrzennego m. Byczyna to teren przeznaczony pod budownictwo
 jednorodzinne.


4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI 
 
                                            19.826,00 zł
 
+ należny podatek VAT w wysokości 22%
 
5.  Obciążenia nieruchomości – BRAK
6.  Przetarg odbędzie się 10.12.2007 r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie 
w pokoju nr 18.
7.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie
     
lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny
     nieruchomości 
tj. 1.982,60 zł nie później niż do dnia 05.12.2007r.
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
 -   zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
     wadium 
wygra przetarg,
 -   zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -   wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
     przetarg 
od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu,
     należność 
płatna przelewem na konto
     B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005 - 
0003
  
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy
     notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym
     niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu,
     ale nie później niż 21 dni o
d daty przeprowadzonego przetargu.
1
1.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
     usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu
     o rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może odstąpić od
     zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
     szacunkowe 
w kwocie – 285,01 zł. oraz koszty sporządzenia aktu
     notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej. Nabywca ponosi również koszty
     wskazania punktów granicznych.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
     46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
     Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej
     przyczyny 
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie
     właściwej dla ogłoszenia 
o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
    
Byczyna 06.11.2007r.
 Podmiot udostępniający: Wiesław Jurowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz
Data wytworzenia: 2007-11-06