Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Parkowa-Basztowa (boksy garażowe)

 
      BURMISTRZ BYCZYNY
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
1.   Przedmiotem przetargu jest grunt pod 1 boks garażowy trwale związany
      z gruntem o Nr 8 licząc od ul. Basztowej. W/w boksy zlokalizowane są
      na trzech działkach o Nr 399/4, 399/8 i 399/11, k.m. 7 o ogólnej
      pow. 0,0488 ha w m. Byczyna ul. Parkowa- Basztowa. Udział 1 boksu
      garażowego w gruncie działek wynosi 1/9 w częściach nie wydzielonych.
      Wg ewidencji gruntów:
      -  działki Nr 399/4, 399/8, 399/11, k.m. 7 .
      -  powierzchnia: 0,0488 ha .
2.   Księga Wieczysta Nr 42856 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.   Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. 
wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m. Byczyna to: stanowi teren przeznaczony pod zabudowę garażami.

4.   CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI :
Cena gruntu pod zabudowę 1 boksem garażowym trwale związanym z gruntem          
na własność :

1.436,33 zł 
 
+ należny podatek VAT w wysokości 22 %.
 
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK
6.   Przetarg odbędzie się 27.12.2007 r. o godz.1000  w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie w pokoju nr 18
7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
       w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 143,63 zł nie później niż do dnia
      
21.12.2007r.
      Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto bankowe Urzędu
      
B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005 – 0003
      (liczy się data 
wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
-     zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
      wadium wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
       przetarg od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność
       płatna przelewem na w/w konto lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu
       zawarcia umowy notarialnej.
10. Te
rmin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż
       7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, a
le nie
       później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
11.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
       usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o
       rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
       umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno- 
       szacunkowe w kwocie – 630,70 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego
       i wpisu do księgi wieczystej
. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów
       granicznych. 
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 
       
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.
   
 
 Byczyna 06.11.2007r.


Podmiot udostępniający: Wiesław Jurowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz 
Data wytworzenia: 2007-11-06