Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Okrężna

      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 405/1 o pow.0,0212 ha cena wywoławcza 7.229,00 zł. wadium 722,90 zł
 
 
 
1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna
      ul. Okrężna.
Nieruchomość położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej.
      Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
      wodociągowej, gazowej i energetycznej. Od strony południowej przylega do drogi,
      od strony północnej graniczy z murem obronnym. 
      
Wg ewidencji gruntów:
      -
działka nr 405/1 k.m. 7.
      - powierzchnia: 0,0212ha
2.   Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.   Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:


Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg.
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m. Byczyna 
to: teren pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.


4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
 
7.229,00 zł.
 
 + należny podatek VAT w wysokości 22%
 
5.  Obciążenia nieruchomości ; Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia
      nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności drogi na rzecz każdoczesnych
      właścicieli i posiadaczy działki 404, k.m. 7 w celu remontu murów obronnych.
6
Przetarg odbędzie się 10.12.2007 r. o godz.1100    w Urzędzie Miejskim
      
w Byczynie w pokoju nr 18
7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
      w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 722,90 zł nie później niż do dnia
      05.12.2007r.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek
      bankowy Urzędu
      B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 
      (
liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -     zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
       wadium wygra przetarg,
 -     zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -     wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
       przetarg od zawarcia umowy. 
9.    Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
       (+ podatek VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu
        B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  
        lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż
       7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie
       później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                 
11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
       usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o
       rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia
       umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
       szacunkowe 
w kwocie – 219,71 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego 
       i wpisu do księgi 
wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów
       granicznych.
13.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
       
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29,
       www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.
 
 
 Byczyna 06.11.2007r.

Podmiot udostępniający: Wiesław Jurowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz
Data wytworzenia: 2007.11.06