Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna

 

 
      BURMISTRZ BYCZYNY
     O G Ł A S Z A
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
 własność gminy Byczyna 
 
1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m. Byczyna ul. Polna. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej. 
     Kształt działki regularny.
     Wg ewidencji gruntów:
  • działka nr 226, k.m. 4
  • powierzchnia: 0,0823 ha,
2.  Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
     31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków
     zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to teren przeznaczony
     pod budownictwo jednorodzinne.
 
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
     WYNOSI 
                                             19.826,00 zł
 
    + należny podatek VAT w wysokości 22%
 
5.  Obciążenia nieruchomości – BRAK 
6.  Przetarg odbędzie się 14.02.2008 r. o godz.1100 w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie
w pokoju nr 18.
7W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie
     lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny
     nieruchomości tj. 1.982,60 zł nie później niż do dnia 11.02.2008r.
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
 -   zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
     wadium wygra przetarg,
 -   zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -   wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
     przetarg od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu,
     należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 
     83-8890-1040-0000-1818-2005 - 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego,
     najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym
     niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu,
     ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
     usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu
     o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od
     zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
    szacunkowe  w kwocie – 285,01 zł. oraz koszty sporządzenia aktu
    notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty
    wskazania punktów granicznych.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
     46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
    
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.
    
Byczyna 11.01.2008r.