Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Bczyna 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Byczynie
przy ul. Zamojskiego (była kotłownia ZEC). Nieruchomość zabudowana budynkiem
usługowym w części jednokondygnacyjny, a w części trzykondygnacyjny.
O ogólnej powierzchni użytkowej 1.314,73m2. Na nieruchomości znajdują się dwa murowane kominy:
1 - o wysokości 50 m na którym zamontowana jest antena telefonii komórkowej
2 - o wysokości 35m nieużytkowany.
W dwóch pomieszczeniach na parterze o powierzchni 125,83 m2    znajdują się urządzenia czynnej ciepłowni miejskiej. Przez główne hale produkcyjne i działki gruntu przebiega czynna sieć ciepłownicza. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.Nieruchomość wyposażona w sieć kanalizacji
deszczowej, oświetlenie zewnętrzne 
na słupach. Nawierzchnia placów betonowa wylewana, częściowo ogrodzona. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i gazowej. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić wyłącznie z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę nieodpłatnej i nieograniczonej służebności na tych nieruchomościach, polegającej
na bezpłatnym korzystaniu z pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia ciepłowni, przebiegu sieci, posadowienia niezbędnych urządzeń i nieograniczonej dostępności do tych urządzeń i pomieszczeń w celu niezakłóconego kontynuowania dostaw energii cieplnej na rzecz każdoczesnego właściciela tych urządzeń i sieci.
Ustanowienie nieodpłatnie na działce Nr 349/2 służebności celem przechodu
i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 350/2, k.m. 6 w Byczynie.
Nabywca przejmuje prawa i obowiązki przewidziane przepisami prawa wynikające z umowy najmu części powierzchni komina (Nr 1) zawartej 27 stycznia 2006 r. Umowa obowiązuje do 31 stycznia 2009roku. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.  
Oznaczenie wg ewidencji gruntów:
  • działki nr 349/4, 353/6 i 354/2, k.m. 6 
  • łączna powierzchnia: 0,5716 ha

2. Księga Wieczysta Nr 38563 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna to: teren zabudowy usługowej, magazynowej i produkcyjnej.
 
4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
 
1.055,994,00 zł
 
do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży ( na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona od podatku)
                                                 
5. Przetarg odbędzie się 19.05.2008 r. o godz.1100 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
6. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 105.599,40 zł nie później niż do dnia 12.05.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-
     1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).
7. Wpłacone wadium zostanie ;
 - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+ podatek VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 341,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29www.bip.byczyna.pl
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Byczyna 11.03.2008r.