Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działki Nr 723/19,1014/35 o pow.0,0802 ha cena wywoławcza 19,320,00zł.
wadium 1.932,00 zł
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. 400-lecia Bitwy pod Byczyną. Nieruchomość składa się z dwóch działek, które tworzą powierzchnie o kształcie regularnego wielokąta. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Wg ewidencji gruntów:
  • działka nr 723/19 i 1014/35, k.m. 8.
  • powierzchnia: 0,0802 ha

2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren zabudowany mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
19.320,00 zł.
+ należny podatek VAT

5. Obciążenia nieruchomości – BRAK 

6. Przetarg odbędzie się 19.05.2008r. o godz.1100 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18

7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.932,00 zł nie później niż do dnia 15.05.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).

8. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + podatek VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.    

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 981,94 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.

13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29, www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Byczyna 11.04.2008 r.