Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę działek gruntów niezabudowanych położonych:
  - w Gołkowicach o pow. 0,1200 ha,
  oznaczona jako działka nr 240, k.m. 1,
  - w Byczynie o pow. 0,3381 ha,
  oznaczona jako działka nr 812/6, k.m. 10.
 2. Przeznaczenie działek: użytki rolne.
 3. Cena czynszu dzierżawnego do przetargu w skali roku:
  - działka nr 240 - 13,00 zł.
  - działka nr 812/6 - 47,20 zł.
 4. Przetarg odbędzie się:
  - 17 kwiecień 2008 r., o godz. 900, działka nr 240
  - 17 kwiecień 2008 r., o godz. 930, działka 812/6
  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 14A
 5. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10% czynszu dzierżawnego tj.
  - dla działki nr 240 - 1,30 zł.,
  - dla działki nr 812/6 - 4,72 zł.
  nie później niż do dnia 14 kwietnia 2008 r.
 6. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 7. Wartość czynszu dzierżawnego równa się cenie osiągniętej w przetargu plus należy podatek rolny, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów O/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, według zasad i terminów określonych w umowie.
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 14A, tel. 077/413 41 50 wew. 24.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Byczyna, dnia 17 marca 2008 r.