Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
     O G Ł A S Z A
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
 własność gminy Byczyna 
 
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m. Byczyna ul. Polna.  Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej. Kształt działki regularny.
  Wg ewidencji gruntów:
  -
  działka nr 226, k.m. 4
  -
  powierzchnia: 0,0823 ha,
 2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ   WYNOSI 
                      19.826,00 zł
  + należny podatek VAT w wysokości 22%
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 19.05.2008 r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie    lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.982,60 zł nie później niż do dnia 15.05.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-18181-2005-0004 (liczy się data wpływu na konto)
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność  płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 285,01 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
                                                                                 
Byczyna 11.04.2008r.