Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
 
O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Udział 1/34 - boks garażowy- w częściach niewydzielonych z działki nr 234/13
o pow.0,2531 ha
cena wywoławcza 1.972,71 zł. wadium 200,00 zł
 
 
 
 1. Przedmiotem przetargu jest grunt pod boks garażowy nr 18 położony w m. Byczyna ul. Polna – Zamoyskiego w m. Byczyna ul. Polna – Zamoyskiego
  -
  Wg ewidencji gruntów: działka nr 234/13,k.m.4.
  -
  Powierzchnia: 0,2531 ha
   
  Udział boksu garażowego nr 18 w gruncie działki wynosi 1/34 w częściach niewydzielonych z dz. nr 234/13, k.m. 4 o pow. 0,2531 ha.
 2. Księga Wieczysta Nr 70743 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. 
  Wg. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to teren dla inwestycji polegającej na budowie 34 sztuk garaży samochodowych.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
  1.972,71 zł.
  + należny podatek VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 19.05.2008 r. o godz. 1215  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 200,00 zł nie później niż do dnia 15.05.2008 r. 
  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).
  Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr boksu, którego wpłata dotyczy.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
       83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
   lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 37,22zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29, www.bip.byczyna.pl
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 
Byczyna 11.04.2008r.