Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa w m. Polanowice
    Wg ewidencji gruntów: działka nr 480/10, k.m.3, o powierzchni  0,0778 ha
Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze utwardzonej gdzie dominuje teren zabudowany, posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Miejscowość Polanowice leży w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego nad, którym zlokalizowany jest drewniany gród rycerski. Nieruchomość położona w odległości około 2 km od zbiornika. 
    Księga Wieczysta KW 62127 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
2. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gm. Byczyna to: tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 
3. CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
                                                                       7.585,00 zł.
                                                         + 22% VAT
4. Obciążenia nieruchomości – BRAK
5. Przetarg odbędzie się 14 lipca 2008r.o godz.1015 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokojuNr 18
6. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 758,50  nie później niż do dnia 10.07.2008r.Wadiummożna wpłacić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy UrzęduMiejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 ( liczy się data wpływu na konto).
7. Wpłacone wadium zostanie ;
   - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca 
     wadium wygra przetarg,
   - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
   - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie urzędunajpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty szacunkowe w kwocie –  97,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1,   pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub www.bip.byczyna.pl
14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.
 
                                                                                 
BURMISTRZ BYCZYNY                      
 
Byczyna 11.06.2008r.