Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
 
O G Ł A S Z A
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Udział 1/34 - boks garażowy- w częściach niewydzielonych z działki nr 234/13
o pow.0,2531 ha
cena wywoławcza 1.972,71 zł. wadium 200,00 zł
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest grunt pod boksy garażowe położone w m. Byczyna ul. Polna – Zamoyskiego
  • Wg ewidencji gruntów: działka nr 234/13,k.m.4.
  • Powierzchnia: 0,2531 ha
Udział każdego z boksów garażowych w gruncie działki wynosi 1/34 w częściach niewydzielonych z dz. nr 234/13, k.m. 4 o pow. 0,2531 ha.
2. Księga Wieczysta Nr 70743 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to teren dla inwestycji polegającej na budowie 34 sztuk garaży samochodowych.  
4. CENA KAŻDEJ Z CZĘŚCI POD BOKS GARAŻOWY WYNOSI 
 
1.972,71 zł.
 
 + należny podatek VAT
 
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK  
6. Przetargi odbędą się dnia 14.07.2008 r. w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie w pokoju nr 18, wg następującego harmonogramu:
 
Godzina przetargu
Nr boksu garażowego
915
18
900
20
                        845
22
 
7W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 200,00 zł nie później niż do dnia 10.07.2008r.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).
Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr boksu, którego wpłata dotyczy.
8. Wpłacone wadium zostanie ;
 - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+ podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                                     11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 37,22zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29www.bip.byczyna.pl
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 
BURMISTRZ
BYCZYNY
 
 
 
 Byczyna 11.06.2008r.