Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Byczyna

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Byczyna

1.Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny w m. Byczyna ul. Długa 5/1. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku wielolokalowego, składa się z pokoju, kuchni (bez wyposażenia), łazienki (bez wyposażenia) i przedpokoju o łącznej powierzchni  34,40 m2.  Lokal nie posiada ogrzewania. Do lokalu przynależy komórka o powierzchni 6,60m2. Udział  w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 122/1000. Wg ewidencji gruntów: działka nr 465/7  k.m.7. powierzchnia 0,0362 ha, 
2.Księga Wieczysta Nr 62506 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
4.CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI  /lokalu mieszkalnego/ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 26.358,00 zł
5.Obciążenia nieruchomości - BRAK
6.Przetarg odbędzie się 25.08.2008 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą  wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.635,80 zł nie później niż do dnia 21.08.2008r.  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004  (liczy się data wpływu na konto).
8. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na  rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w  Byczynie  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie -  231,60zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 23.07.2008r.