Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
Działka nr 745/10 o pow. 2,7358 ha cena wywoławcza 668.356,00 zł,wadium 66.835,60zł
 
 
Działka nr 745/10 o pow. 2,7358 ha cena wywoławcza 668.356,00 zł,wadium 66.835,60zł
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna w obrębie ulic Kwiasowskiego- nieutwardzonej i Polanowickiej -utwardzonej. W ulicy Kwiasowskiego przebiega sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Kształt działki- wielokąt o nieregularnych bokach. Powierzchnia działki płaska. Wg ewidencji gruntów:
"           działka nr 745/10 k.m. 9, Byczyna
"           powierzchnia: 2,7358 ha
2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i usługi.
4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 668.356,00 zł 
                                             do ceny należy doliczyć 22% podatku VAT
5. Obciążenia nieruchomości - BRAK
6. Przetarg odbędzie się 30.09. 2008r. o godz.1100 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 18
7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 66.835,60 zł nie później niż do dnia 23.09.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
8. Wpłacone wadium zostanie;
 - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + podatek VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie , najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie - 554,24 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
14. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29, www.bip.byczyna.pl
16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.
 
 Byczyna 23. 07.2008r.