Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna

 BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
 

1.Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem do adaptacji na lokal 
mieszkalny w m. Roszkowice 35/2 /były budynek szkoły/ Lokal użytkowy nr 2 położony jest na parterze budynku wielolokalowego, składa się z 3 pomieszczeń  o łącznej powierzchni użytkowej 58,30 m2. Lokal posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej /szambo/ i  energetycznej. Lokal wyposażony w sieć cieplną z lokalnej kotłowni. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział  w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 160/1000. Wg ewidencji gruntów: działka nr 162/4  k.m.1. powierzchnia 0,1987 ha, 
2.Księga Wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. 
Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gm. Byczyna to:  teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.
4.CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI  /lokalu użytkowego/
   NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:  32.648,00 zł
5.Obciążenia nieruchomości -  BRAK
6.Przetarg odbędzie się 25.08.2008 r. o godz. 930   w Urzędzie Miejskim
   w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą  wadium
    w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 3.264,80 zł nie później niż do dnia 
    21.08.2008r.  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie
    lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna   
    56 8890 1040 0000 1818 2005 0004  (liczy się data wpływu na konto).
8. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium
    wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność
   płatna przelewem na  rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w  Byczynie  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.     
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie -  302,36 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej
  przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej
  dla ogłoszenia o przetargu.


Byczyna 23.07.2008 r.