Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ   BYCZYNY
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej stanowiącej  własność gminy Byczyna 

 

  1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w m. Byczyna 
     ul. Błonie 2.
     Budynek w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony 
     Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 53,25 m2 
       Budynek nie posiada ogrzewania i sieci wodno-kanalizacyjnej.
     Grunt pod budynkiem oddany zostanie w użytkowanie wieczyste.
     Opłata roczna w wysokości 3% wartości nieruchomości wnoszona do 31 marca każdego roku.
 Wg ewidencji gruntów:
" działka nr 191/2 k.m.4
" powierzchnia  0,0031 ha
2.Księga Wieczysta Nr 65088 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy  mieszkaniowo- usługowej
4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ  WYNOSI
 
 Wartość budynku                                                                        -   4.057,00  zł
 Wartość prawa wieczystego użytkowania                      -      416,00 zł.
    
__________________________________________________________________
RAZEM                       4.473,00 zł.

5. Obciążenia nieruchomości - BRAK
6. Przetarg odbędzie się 04.09.2008 r. o godz.930  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie       w pokoju nr 18
7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie
     lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.     447,30 zł nie później niż do dnia 01.09.2008r.
     Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie  lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004 (liczy się data wpływu na konto).
  8. Wpłacone wadium zostanie ;
   - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca 
     wadium wygra przetarg,
   - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
   - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego   
      przetarg od zawarcia umowy.
  9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność
     płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów  o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej  w dniu  zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7  dni  od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później  niż 21
dni od daty  przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia w miejscu  i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może  odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno- szacunkowe  w kwocie  - 783,74 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi  wieczystej.
13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
14.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
     46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29
     lub www.bip.byczyna.pl
15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej
      przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla
      ogłoszenia o przetargu.
 

     Byczyna 29.07.2008r.