Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa w m. Polanowice
    Wg ewidencji gruntów:
    - działka nr 480/10, k.m.3, obręb Polanowice
    - powierzchnia  0,0778 ha
    Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze utwardzonej gdzie dominuje teren 
    zabudowany, posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
    Miejscowość Polanowice leży w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego 
    nad, którym zlokalizowany jest drewniany gród rycerski. Nieruchomość położona
    w odległości około 2 km od zbiornika. 
    Księga Wieczysta  KW 62127 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

2. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gm. Byczyna to: tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 

3.     CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
7.585,00 zł.
 + 22% VAT

4. Obciążenia nieruchomości - BRAK
5. Przetarg odbędzie się 04. 09. 2008 r. o godz.1000 w Urzędzie Miejskim
     w    Byczynie w pokoju nr 18
6. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
      w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 758,50  zł nie później niż do dnia
      01.09.2008r. Wadium można wpłacić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy 
     Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000
     1818 2005 0004 ( liczy się data wpływu na konto).
7. Wpłacone wadium zostanie ;
   - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca 
     wadium wygra przetarg,
   - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
   - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego   
     przetarg od zawarcia umowy.
8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność
      płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów
      o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie urzędu najpóźniej
      w dniu zawarcia umowy notarialnej.
9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym
      niż 7 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu,
       ale nie później  niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
       usprawiedliwienia   w  miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
       o  rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
       umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty szacunkowe w kwocie -  97,60 zł
      oraz  koszty sporządzenia aktu  notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
      Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
12. Nabywca  przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
      46-220 Byczyna, ul. Rynek 1,   pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29
      lub  www.bip.byczyna.pl
14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej 
      przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej
      dla ogłoszenia o przetargu.

  Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego
( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu
w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu
przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.
 

     Byczyna 29.07.2008r.