Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność gminy Byczyna 

 

 
Działka nr 167/4 o pow. 0,5171 ha cena wywoławcza 35.056,00 zł. wadium 3.505,60 zł
 


1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położony w m. Miechowa
     Nieruchomość zabudowana 5 budynkami garażowo magazynowymi o powierzchni
     od 13,80 m2 do 348m2  po byłej bazie SKR.    
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej położona jest przy drodze utwardzonej. Na nieruchomości znajduje się szambo.
" Wg ewidencji gruntów: działka nr 167/4, k.m. 2.
" Powierzchnia:  0,5171 ha.
2.  Księga Wieczysta Nr 48145 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
     Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
     gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe 
     usługi.
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 
                                                                    35.056,00 zł.

5. Obciążenia nieruchomości -  nieruchomość może zostać zbyta z jednoczesnym 
    ustanowieniem bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej
    na prawie z korzystania z istniejącego szamba i sieci kanalizacyjnej  położonej
    na nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej
    jako działka    Nr 167/3, k.m. 2 obręb Miechowa, który zobowiązany jest do
    pokrywania kosztów  opróżniania szamba wg zużycia wody.

6.  Przetarg odbędzie się  04.09.2008 r. o godz.915  w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 18
7.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
     w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 3.505,60 zł nie później niż do dnia
     01.09.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie 
     lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie   B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004 (liczy się data  wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium
     wygra przetarg,
  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
     83-8890- 1040-0000-1818-2005 - 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej
     w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  12.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie -  555,10 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych
  13.   Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
     46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 22, tel.077-413-41-50, wew. 29
     lub www.bip.byczyna.pl
15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny
     informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia
     o przetargu.


 Byczyna 29.07.2008r.