Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna

 BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
stanowiącego własność gminy Byczyna

 

1.Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny w m. Roszkowice 35/1 /były budynek szkoły/ Lokal użytkowy nr 1 / była klasa lekcyjna/ położony jest na parterze budynku wielolokalowego, składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 54,59m2. Lokal posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej /szambo/ i energetycznej. Lokal wyposażony w sieć cieplną z lokalnej kotłowni. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 150/1000. Wg ewidencji gruntów:
działka nr 162/4 k.m.1. powierzchnia 0,1987 ha,

2.Księga Wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe

4.CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI /lokalu użytkowego/ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 25.570,00 zł

5.Obciążenia nieruchomości – BRAK

6.Przetarg odbędzie się 20.10.2008 r. o godz. 1045 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18

7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.557,00 zł nie później niż do dnia 16.10.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).

8. Wpłacone wadium zostanie ;
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 295,65 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

13. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż odbył się 25 sierpnia 2008r.

14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Byczyna 17.09.2008r.