Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna 

  


 Cena wywoławcza 22.288,00 zł. Wadium 2.228,80 zł

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  niezabudowana położona w Byczynie przy  ulicach   Rynek – 3-go Maja. Powierzchnia płaska, kształt działki - wielokąt  o regularnych bokach. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W drodze przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
  Wg ewidencji gruntów: 

  działka nr 440/6 k.m. 7. 
  powierzchnia:  0,0587 ha
 2. Księga Wieczysta Nr 62503 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego      gm. Byczyna to: teren zabudowany mieszkaniowej i usług.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
  22.288,00 zł 
                                                        + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości –  BRAK
 6. Przetarg odbędzie się  27.10.2008 r. o godz.915   w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium  w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.228,80 zł nie później niż do dnia      22.10.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie      lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczyna B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
   -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + podatek VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem  w kwocie –  323,14 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi  wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. 
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,          46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29, www.bip.byczyna.pl
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej 
  przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

 Byczyna 25.09.2008r.