Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna 


Cena wywoławcza 30.056,00 zł. Wadium 3.005,60 zł

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w m. Miechowa. Nieruchomość zabudowana 5 budynkami garażowo magazynowymi o powierzchni od 13,80 m2 do 348m2  po byłej bazie SKR.    
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej położona jest przy drodze utwardzonej. Na nieruchomości znajduje się szambo. Wg ewidencji gruntów: 
  działka nr 167/4, k.m. 2. 
  powierzchnia:  0,5171 ha.
 2. Księga Wieczysta Nr 48145 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.  Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe usługi.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:  
                                                                  
     30.056,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości –  nieruchomość może zostać zbyta z jednoczesnym ustanowieniem bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie z korzystania z istniejącego szamba i sieci kanalizacyjnej  położonej na nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka    Nr 167/3, k.m. 2 obręb Miechowa, który zobowiązany jest do pokrywania kosztów  opróżniania szamba wg zużycia wody. 
 6. Przetarg odbędzie się  27.10.2008 r. o godz.1030  w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 3.005,60 zł nie później niż do dnia     22.10.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie       lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie   B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data  wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
   -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna  83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie –  676,50 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.  Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych
 13. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 04.09.2008 r.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,      46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 22, tel.077-413-41-50, wew. 29 lub www.bip.byczyna.pl
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 25.09.2008 r.