Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa w m. Polanowice Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze utwardzonej, posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Powierzchnia działki płaska. Miejscowość Polanowice leży w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego nad, którym zlokalizowany jest drewniany gród rycerski. Nieruchomość położona w odległości około 2,5 km od zbiornika. Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 45/3, k.m. 1,
  powierzchnia 0,1160 ha
 2. Księga Wieczysta KW 64177 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe usługi.
 4. CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
   9.883,00 zł.
  + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 04.12. 2008 r. o godz. 1115 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 988,30 zł nie później niż do dnia 01.12.2008 r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie, B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto)
 8. Wpłacone wadium zostanie:
   
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu(+ 22% VAT) należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia     umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty szacunkowe w kwocie 84,00 oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wskazanie punktów granicznych odbywa się staraniem i na koszt Nabywcy.
 14.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 18.08.2008r.
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 27.10.2008r.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29. lub www.bip.byczyna.pl
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

Byczyna 31.10.2008r.