Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 B U R M I S T R Z       B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 

Udział 1/34- boks garażowy- w częściach niewydzielonych z działki nr 234/13
o pow. 0,2531 ha
cena wywoławcza 1.972,71 zł wadium 200,00 zł

 

 1. Przedmiotem przetargu jest grunt pod boksy garażowe położone w m. Byczyna ul. Polna - Zamojskiego
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 234/13,k.m.4 .
  powierzchnia: 0,2531 ha
  Udział każdego z boksów garażowych w gruncie działki wynosi 1/34 w częściach niewydzielonych z dz. nr 234/13, k.m. 4 o pow. 0,2531 ha
 2. Księga Wieczysta Nr 70743 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to : teren zabudowy mieszkaniowej i usług.
 4. CENA KAŻDEJ Z CZĘŚCI POD BOKS GARAŻOWY WYNOSI 
  1.972,71 zł
  + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetargi odbędą się dnia 04.12. 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18, wg następującego harmonogramu:

Godzina przetargu

Nr boksu garażowego

1130

18

1145

20

1200

22

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 200, 00 zł nie później niż do dnia 01.12. 2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
  Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr boksu, którego wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+22% VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie , najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie 37,22 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 7. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 19.05.2008r.
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 14.07. 2008r.
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1 46-220 Byczyna, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 www.bip.byczyna.pl
 9. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 31.10. 2008r.