Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z    B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 


Cena wywoławcza 1.965,00 zł. Wadium 196,50 zł

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Polanowice
  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona obok byłej świetlicy wiejskiej.
  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 45/4 - PsV, k.m. 1,
  powierzchnia: 0,2396 ha .
 2. Księga Wieczysta Nr 64178 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren upraw rolnych
 4. Cena ogłoszonej na sprzedaż nieruchomości wynosi:
  1.965,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 04.12.2008 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 196,59 zł nie później niż do dnia 01.12.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 109,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
  Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub www.bip.byczyna.pl
 15. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 18 sierpnia 2008r.
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 27 października 2008r.

 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

Byczyna 31.10.2008 r.