Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 B U R M I S T R Z      B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna

 

Nieruchomości niezabudowane w m. Pszczonki

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Działka sąsiaduje z działkami rolnymi, terenami zabudowanymi i drogą. Przez teren działki przebiega linia energetyczna napowietrzna.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 23/1, k.m. 4,
  powierzchnia: 0,0740 ha .
  2) Księga Wieczysta Nr OP1U/0007720/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.
  4) Cena ogłoszonej na sprzedaż na własność nieruchomości wynosi:
  2.901,00 + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 2. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Działka sąsiaduje z działkami rolnymi i drogą. W skład działki wchodzą woda stojąca i łąka. Staw i rów odchodzący od niego nie posiadają wody.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 25/1, k.m. 4
  powierzchnia 0,1480 ha
  2) Księga wieczysta Nr OP1U/00077620/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod uprawy rolne.
  4) Cena ogłoszonej na sprzedaż na własność nieruchomości wynosi:
  1.968,00  
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 3. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki wielokąt o regularnych bokach. Działka sąsiaduje z gruntami rolnymi i drogą.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 110/24, k.m. 4
  powierzchnia 0,0426 ha
  2) Księga wieczysta - brak
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.
  4) Cena ogłoszonej na sprzedaż na własność nieruchomości wynosi:
  1.670,00 zł + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości BRAK
 4. Przetargi odbędą się 18.12.2008 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18 wg następującego harmonogramu 

Lp.

Godzina przetargu

Nr działki

1.

900

23/1

2.

915

25/1

3.

930

110/24

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. działka Nr 23/1- 290,10 zł, działka Nr 25/1- 196,80 zł i działka Nr 110/24- 167,00 zł nie później niż do dnia 15.12.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( +22% VAT) Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nieruchomości sprzedawane są wg danych z ewidencji gruntów.
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 109,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 8. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub www.bip.byczyna.pl
 10. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

Byczyna 17.11.2008r.