Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m. SARNÓW Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 188/1, k.m. 2
  - powierzchnia 0,1500 ha
  Nieruchomość niezabudowana stanowiąca łąkę i rów. Nieruchomość posiada w otoczeniu grunty zabudowane i rolne. Kształt działki – wielokąt o nieregularnych bokach.
 2. Księga Wieczysta KW 61917 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: tereny upraw rolnych.
 4. CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
  1.260,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 16.02. 2009 r. o godz.900 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
  w wysokości
  10 % ceny nieruchomości tj. 126,00 nie później niż do dnia 10.02.2009r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 ( liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca       wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia     umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty szacunkowe w kwocie – 225,54 oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub www.bip.byczyna.pl
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

      Byczyna 13.01.2009r.