Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 65/3

 BURMISTRZ    BYCZYNY
O G Ł A S Z A

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m. SARNÓW Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 65/3, k.m.1, powierzchnia 0,1100 ha Nieruchomość niezabudowana w kształcie wielokąta o nieregularnych bokach. W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa i energetyczna napowietrzna. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 2. Księga Wieczysta KW 4422 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. 
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna jest to teren zabudowy mieszkaniowej.
 4. CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
  9.614,00 zł
  + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 20.04. 2009 r. o godz.915 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju Nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości tj. 961,40 zł nie później niż do dnia 15.04.2009 r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie, B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+ VAT) Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem nieruchomości w kwocie 1.298,54 oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.11.2008r. II przetarg ustny nieograniczony odbył się 16.02.2009 r.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46- 220 Byczyna ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub www.bip.byczyna.pl
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

Byczyna 12.03.2009 r.