Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna

 B U R M I S T R Z          B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna

 1. m. Byczyna ul. Zamojskiego. Działka zabudowana kominem nieczynnej cegielni. Komin z cegły ceramicznej o wysokości około 50 m. Teren działki płaski, kształt działki – wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. W przypadku zbycia ustanowione zostanie prawo przejścia i dojazdu do działki przez nieruchomość sąsiednia tj. działki nr 353/7, 354/2 i 349/4 , opisane w księdze wieczystej KW 38563 właścicielem, których jest Gmina Byczyna.Oznaczenie wg ewidencji gruntów:
  działka nr 353/8 k.m. 6.
  powierzchnia: 0,0070 ha
 2. Księga Wieczysta Nr 38563 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod usługi.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
  327.968,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
  Nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości. Umowa obowiązuje do dnia 31 lipca 2009r.
 6. Przetarg odbędzie się 12.03.2009 r. o godz. 1230 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 32.796,80 zł nie później niż do dnia 09.03.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczyna B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem w kwocie – 554,24 oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 08.01.2009r.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29,
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwe dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 05.02.2009r.