Przejdź do treści strony WCAG

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna

 B U R M I S T R Z       B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna 
 

Nieruchomości niezabudowane w m. Roszkowice
 


 

 1. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Powierzchnia działki płaska. Teren działki nieuzbrojony w media.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 162/1, k.m.1, obręb Roszkowice
  powierzchnia: 0,0951 ha
  2) Księga Wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
  6.514,00 zł.
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 2. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Powierzchnia działki płaska. Teren działki nieuzbrojony w media.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr162/2, k.m. 1, obręb Roszkowice powierzchnia 0,0939 ha
  2) Księga Wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku
  3) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
  6.432,00 zł
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 3. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Powierzchnia działki płaska.
  Teren działki nieuzbrojony w media.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 162/3, k.m. 1, obręb Roszkowice
  powierzchnia 0,0949 ha
  2) Księga wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
  6.500,00 zł
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości- BRAK
 4. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Powierzchnia działki płaska. Teren działki nieuzbrojony w media.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 162/6, k.m. 1, obręb Roszkowice powierzchnia 0,0951 ha
  2) Księga wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to : teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
  6.610,00 zł
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości- BRAK
 5. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Powierzchnia działki płaska. Teren działki nieuzbrojony w media.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 162/7, k.m. 1, obręb Roszkowice powierzchnia 0,0980 ha
  2) Księga wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
  Wg: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkalne i nieuciążliwe usługi.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
  6.713,00 zł
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK.
 6. Przetargi odbędą się dnia 20.04. 2009r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18, wg następującego harmonogramu:

  Godzina przetargu

  Nr działki

  945

  162/1

  1000

  162/2

  1015

  162/3

  1030

  162/6

  1045

  162/7

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. działka Nr: 162/1 - 651,40 zł, 162/2- 643,20 zł, 162/3- 650,00 zł, 162/6- 661,00 zł i 162/7- 671,30 zł nie później niż do dnia 15.04. 2009r.
  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+22% VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie , najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – poz.1 – 889,71 zł, poz.2-5 – 853,11 oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 7. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktyczny i prawny.
 8. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 20.10.2008r, II przetarg ustny nieograniczony odbył się 04.12.2008r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się 16.02.2009r.

 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1 46-220 Byczyna, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

 10. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

UWAGA: Na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nieskorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

Byczyna 12.03. 2009r.