Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 185/1

 

BURMISTRZ   BYCZYNY
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa w m. CIECIERZYN
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 185/1, k.m.2,
  powierzchnia 0,0843 ha
  Nieruchomość niezabudowana użytkowana jako grunt orny. Działka sąsiaduje z działkami rolnymi, terenami zabudowanymi i drogą. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna. Kształt działki – wielokąt o regularnych bokach. Księga Wieczysta KW 61642 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 2. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: tereny przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
 3. CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
    6.533,00
  + 22% VAT
 4. Obciążenia nieruchomości – BRAK
  Uwaga: Nieruchomość może zostać zbyta z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym prawie przebiegu sieci wodociągowej i dostępności do niej w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem i konserwacją w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania tych czynności z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej zapisanej w księdze wieczystej KW 42266.
 5. Przetarg odbędzie się 20.04. 2009r.o godz.1145 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju Nr 18.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 653,30 nie później niż do dnia 15.04.2009r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na jego rachunek bankowy B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 ( liczy się data wpływu na konto).
 7. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+22% VAT) Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty szacunkowe w kwocie – 221,70 oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 12. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub www.bip.byczyna.pl
 14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

 Byczyna 12.03.2009r.