Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna

 

 

Nieruchomości niezabudowane w m. Roszkowice

 

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki- wielokąt o regularnych bokach, użytkowana jako grunt orny. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna napowietrzna. W drodze przebiega sieć wodociągowa.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 215/4, k.m. 1,
  powierzchnia: 0,0601 ha .
  2) Księga Wieczysta Nr 20712 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej.
  4) Cena nieruchomości ogłoszonej do sprzedaży na własność wynosi:
  7.662,00 zł + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK

 2. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki- wielokąt o regularnych bokach użytkowana jako grunt orny. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna napowietrzna. W drodze przebiega sieć wodociągowa.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 215/5, k.m. 1
  powierzchnia 0,0589 ha
  2) Księga wieczysta Nr 2621 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej.
  4) Cena nieruchomości ogłoszonej do sprzedaż na własność wynosi:
  7.510,00 zł + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK

 3. Przetargi odbędą się 25.05.2009 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18 wg następującego harmonogramu:

   

  Lp.

  Godzina przetargu

  Nr działki

  1.

  900

  215/4

  2.

  915

  215/5

   

   

 4. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. dz. nr 215/4- 766,20 zł, dz. Nr 215/5- 751,00 zł nie później niż do dnia 20.05.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr działki, której wpłata dotyczy.

 5. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium
  wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

 6. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( +22% VAT) Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 9. Nieruchomości sprzedawane są wg danych z ewidencji gruntów.

 10. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 109,60 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.

 11. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29  lub budownictwo@byczyna.pl

 13. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

 

Byczyna 22.04.2009r.