Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Byczyna

 

 1. m. BISKUPICE 29. Lokal użytkowy Nr 1 z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny. Lokal położony na parterze budynku wielolokalowego, składa się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 41,84 m2 - wymaga kapitalnego remontu. Lokal nie posiada żadnych instalacji. Do lokalu przynależy komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 9,30 m2. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. W zabudowie wolnostojącej. Remont kapitalny polegający na wymianie pokrycia dachowego blachodachówka, wyminie stolarki okiennej - PCV wykonano w 2006 roku i dociepleniu w 2007 roku. Budynek posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne (do szamba). Centralne ogrzewanie z lokalnej kotłowni. Ściany murowane z cegły. Strop drewniany, dach dwuspadowy kryty blachodachówką.
  Rok budowy –1930
  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 366,89 m2
  Kubatura –1.876 m3.
  Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego – 90,28 m2.
  Wg ewidencji gruntów: działka nr 5/2 k.m.2 obręb Biskupice powierzchnia 0,1943 ha, nr ewidencyjny budynku mieszkalnego- 2 nr ewidencyjny budynku gospodarczego 3 Udział lokalu Nr 1 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu wynosi 117/1000
 2. Księga Wieczysta Nr 49845 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI /lokalu użytkowego/
  NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 24.936,00
  + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 07.07.2009 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.493,60 zł nie później niż do dnia  03.07.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+22% VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 485,67 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew. 29  lub budownictwo@byczyna.pl
 14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Byczyna 29.05.2009r.