Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego  własność gminy Byczyna 

  1.Przedmiotem przetargu jest lokal – komórka w m. KOSTÓW 16 mogący stanowić odrębną nieruchomość.
Lokal- komórka znajduje się w budynku gospodarczym w zabudowie półzwartej, parterowy, bez podpiwniczenia, murowany z cegły ceramicznej i pustaków. Dach jednospadowy drewniany , kryty papą. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 37,00 m2

Budynek nie posiada żadnych instalacji.

Wg ewidencji gruntów:

 • działka nr 33/5 k.m.1

 • powierzchnia 0,1686 ha

 • nr ewidencyjny budynku 84

 • udział lokalu -komórki w częściach wspólnych wynosi 58/1000

 1. Księga Wieczysta Nr 62544 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 2. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
 3. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI -lokalu NA WŁASNOŚĆ 
  2.849,00 zł
 4. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 5. Przetarg odbędzie się 30.06.2009r. o godz.900  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie w pokoju nr 18
 6. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 284,90 zł nie później niż do dnia 26.06.2009r.
  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 7. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-003 lub w kasie Urzędu Miejskiego  w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno- szacunkowe w kwocie – 255,60 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 12. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 20.04.2009r.
 13. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub budownictwo@byczyna.pl
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 26.05.2009r.